در حال بارگذاری ...
شنبه 31 اردیبهشت 1401

فرم نظر سنجی کلاس آنلاینچهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 23:23
شماره نظرسنجی: 166
1- آیا از چگونگی اطلاع رسانی در مورد آموزش مجازی و کلاس ها رضایت دارید؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
2- آیا در سایت دانشکده/ آموزشکده صفحات آموزش مجازی آنلاین(برخط) و آفلاین (برون خط) ایجاد شده است؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
3- آیا امکان ارتباط دو طرفه با استاد وجود دارد؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
4- آیا آموزش مجازی ارائه شده انتظارات شما را از نظر یادگیری برآورده می سازد؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
5- آیا آموزش مجازی امکان برقراری تعامل و ارتباط بین دانشجویان کلاس را بوجود آورده است؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
6- آیا از میزان ساعت ارائه دروس مجازی و نحوه ارائه ساعت و روزهای هفته رضایت دارید؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
7- آیا از میزان ساعت ارائه دروس مجازی و نحوه ارائه ساعت و روزهای هفته رضایت دارید؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
8- آیا این نوع آموزش مجازی از کیفیت مناسبی برخوردار است؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
9- آیا مطالب ارائه شده با سرفصل های درسی انطباق و همخوانی دارد؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
10- آیا به سهولت می توانید به اینترنت و بسترهای آموزش مجازی دسترسی داشته باشید؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
11- آیا برنامه کلاس های آموزش مجازی لینک های مرتبط در وب سایت دانشکده/ آموزشکده بارگزاری و قابل مشاهده است؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
12- آیا زیرساخت های آموزش آنلاین(برخط) و آفلاین(برون خط) فراهم است و از این نظر با مشکل دسترسی مواجه نمی باشید؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
13- آیا از نحوه آموزش و تاثیرگذاری آن بر فرایند یادگیری و منابع معرفی شده توسط مدرسین رضایت دارید؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
14- آیا از نحوه آموزش و تاثیرگذاری آن بر فرایند یادگیری و منابع معرفی شده توسط مدرسین رضایت دارید؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
15- آیا از سطح کیفیت علمی آموزش مجازی دروس رضایت دارید؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
16- آیا از کیفیت ارائه محتوای آموزشی به صورت، دیداری، شنیداری محتوای آموزشی برخط(آن لاین) و برون خط(آفلاین) رضایت دارید؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
17- آیا از نحوه ارائه مطالب از ساده به پیچیده و انسجام بین مطالب رضایت دارید؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
18- آیا در این نوع آموزش از عناصر کمک آموزشی از قبیل تصاویر، گرافها، جداول، نمودارها، نقشه ها، و... در فرایند آموزش استفاده شده است؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
19- آیا مدرس امکان کنترل کلاس و ارائه بازخورد لازم در زمان مناسب مطالب ارائه شده را دارد؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
20- آیا مدرس امکان کنترل کلاس و ارائه بازخورد لازم در زمان مناسب مطالب ارائه شده را دارد؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
21- آیا از شرکت در کلاس های آنلاین(برخط) و آفلاین(برون خط) استقبال می شود؟
 • عالی
 • خیل خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
22- آیا از سامانه الکترونیکی دانشگاه(سمیاد) رضایت دارید؟
 • عالی
 • خیلی خوب
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف